รายการ

ทดสอบการ RUN python shell

Python shell หลังจากที่ติดตั้ง python เป็นที่เรียบร้อย

เราก็ทำการทดสอบการใช้งานโดยการเปิด terminal บน Linux หรือ เมนู RUN พิมพ์ cmd บน window จากนั้นพิมพ์

root:~$ python

ซึ่งจะแสดง python shell ตามข้างล่างนี้


Python 2.7.2+ (default, Oct 4 2011, 20:03:08)

[GCC 4.6.1] on linux2

Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.

>>>

ตัวอย่างเป็นการ run python shell version 2.7.2 (by ubuntu default)

เป็นอันว่าเราสามารถใช้งาน python ได้แล้ว สำหรับผู้ที่ใช้งาน window

หากต้องการ run python ในทุก ๆ path ต้องทำการ set path ก่อน

การยกเลิกและออกจาก python shell

  • สำหรับ Linux & Unix กด ctrl+d หรือ ctrl+c ใช้ keyboardInterrupt
  • สำหรับ window ctrl+z หากไม่สามารถออกได้ลองใช้ quit() ซึ่งให้ผลเหมือนกันคือออกจากโปรแกรม

ทดสอบการเขียนโปรแกรม

>>> msg = ‘Hello pythai’

>>> print msg

Hello pythai

>>>

Leave a Reply