รายการ

Help Function

การดูคำอธิบาย function ใน python shell

เราสามารถที่ศึกษาการใช้งาน function พื้นฐานของระบบได้จาก คำสั่ง help(function)

ตัวอย่างหากต้องการดู function str() ซึ่งแปลงค่า object เป็น string ให้พิมพ์ help(str)

จากนั้นกด Enter

ใช้ pgup , pgdn เพื่อเลื่อนอ่านข้อมูล

กด q เพื่อออกจาก help

Leave a Reply