รายการ

การสั่ง run python script

หลังจากที่เราทำการเขียน python script บน editor เช่น

gedit , kedit,vi,nano,notepad,notepad++, หรือ อื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อย และทำการ save เป็น file.py

การสั่ง Run Script สามารถทำได้อย่างน้อย 2 ทาง คือ

  1. เปิด terminal พิมพ์  python file.py
  2. เปิด terminal พิมพ์ ./file.py   (บน Unix,Linux)

ในหัวข้อที่ 2 อาจติด user permission ต้องปลดล๊อกให้ file สามารถทำการ execute ได้ก่อน

หากใช้งาน linux ubuntu

$ sudo chmod +x file.py

จากนั้น

$ ./file.py

ในหัวข้อที่ 2 ต้องระวังเรื่อง shebang  ให้ดีหาก path ไม่ถูกต้องก็หมดสิทธิ์ run

ส่วนวิธีการอื่นที่ user สามารถใช้งานง่าย แบบ click เดียว run ได้เลยมีมั้ย

คำตอบคือต้องมีอยู่แล้ว ต้องรอวิธีการทำบน UI ซึ่งจะอธิบายในภายภาคหน้า

ในภาคนี้ขอทรมาณคนที่ไม่ค่อยชอบ command line ไปก่อน +555

Leave a Reply