รายการ

tips

ใช้ tab ในการแยก code ใน python จะแตกต่างจากภาษา computer อื่น ๆ การแยกชุดคำสั่งจะทำโดยการเว้นวรรค หรือการกด TAB ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับการเขียนโปรแกรมครั้งแรก เพราะผู้ใช้งานจะคุ้นชินกับภาษาอื่นที่แยกชุดคำสั่งโดยใช้ {,} เป็นต้น โดย python ทั่วไปจะใช้การกด TAB หรือ เคาะ space 4 ครั้ง ในบางครั้งเราอาจจะตั้งให้เหลือแค่ เคาะ spacebar 3 ครั้งก็ได้ แต่ควรจะใช้ให้เหมือนกันหมดทั้งชุดโปรแกรม ไม่งั้นอาจจะเกิด error ประเภทนี้

ทดสอบลองเขียนโปรแกรมง่าย ๆ

print "Start pythai..."
for i in range(3):
    print i
print "End loop..."
   print "exit now"

หลังจากทำการ run โปรแกรมพบ error

“IndentationError: unexpected indent”

ซึ่งข้อผิดพลาดตรงที่ ก่อนคำสั่ง print “exit now ” เว้นวรรคเพียง 3 space
ต่างจาก print i ซึ่งเว้นวรรคไว้ 4 space ซึ่งไม่สอดคล้องกัน